Medlemsbetingelser

 

1. Medlemskap
1.1. Medlemskap i Norsk Flisleggerforum (NFF) etableres mellom Norsk Byggkeramikkforening (org. nr. 991 036 962) og den enkelte bedrift (medlemsbedriften). Medlemskap i fagforumet NFF etableres ved registrering av bedriftens profil hos NFF på NFF sin hjemmeside (norskflisleggerforum.no). Medlemskapet organiseres av daglig leder eller eier av bedriften. Ansatte i medlemsbedriften får tilgang til NFF sine ressurser gjennom bedriftens felles innlogging. Tilgangen følger bedriften, og ansatte kan ikke ta med seg denne tilgangen til andre bedrifter. Det er bedrifteiers ansvar å informere ansatte om dette.

1.2. Medlemskap i NFF registreres i medlemmets fulle navn med den firmaadresse medlemmet oppgir.

1.3. Brudd på disse medlemsvilkårene eller misbruk av medlemskap kan lede til at medlemskapet bringes til opphør med umiddelbar virkning. Ved et slikt opphør vil alle medlemsfordelene bli slettet. Mistanke om straffbare brudd på disse medlemsvilkårene, eller annet straffbart forhold begått av et medlem i kraft av å være medlem i NFF, kan bli anmeldt til myndighetene.

2. Fagforumet
2.1 NFF er en «non profitt» organisasjon hvor medlemmene gis anledning til å oppnå fordeler i forbindelse med ulike tekniske tjenester fra Norsk Byggkeramikkforening og fra andre tilbydere av tjenester som er tilknyttet NFF (Partnere).

2.2 NFF vil kontinuerlig søke å utvide omfanget av tjenester som gir økt nytte av å være medlem av forumet. Medlemmene vil gjennom periodiske informasjonsskriv fra NFF bli orientert om aktuelle muligheter og tilbud hos NFF og andre Partnere. En oversikt over muligheter og tilbud vil også kunne finnes på norskflisleggerforum.no

3. Behandling av personopplysninger mv.
3.1 Norsk Byggkeramikkforening er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til NFF. Medlemmet samtykker til at de personopplysningene som oppgis ved opprettelse av profil i NFF registreres og behandles av Norsk Byggkeramikkforening. Videre samtykker medlemmet i at relevante transaksjonsdata i tilknytning til kjøp hos Norsk Byggkeramikkforening eller Partnere, enten kjøpet skjer ved kreditt-/debetkort, telefon eller på annen godkjent måte, registreres og lagres av Norsk Byggkeramikkforening. All behandling av personopplysninger knyttet til NFF skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser på området og i overensstemmelse med bestemmelsene i denne avtale.

3.2 De registrerte opplysningene vil bli benyttet til administrasjon av NFF, herunder korrekt registrering, informasjons- og markedsføringsmateriell i forbindelse med NFF-medlemskapet. Slik informasjon vil også kunne omfatte informasjon om kursmuligheter og tilbud fra Partnere.

3.3 Registrerte opplysninger vil kunne deles med øvrige relevante Partnere, i den utstrekning det er nødvendig for å sikre registrering av tjenester fra den aktuelle Partner. Norsk Byggkeramikkforening skal påse at tredjepart som mottar personopplysninger etter denne bestemmelsen forplikter seg til å behandle disse på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende regelverk og denne avtale.

3.4 Norsk Byggkeramikkforening kan på bakgrunn av sammenstilling og analyser av de registrerte opplysninger identifisere relevante kurs og opplæringstilbud og annen informasjon som kan være av interesse for medlemmet. Hensikten er å gi Medlemmet mest mulig relevant informasjon og tilbud.

3.5 Opplysningene vil bli behandlet i henhold til gjeldende norsk lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg, og kreve at eventuelle feil blir rettet. Du kan i tillegg reservere deg mot å få tilsendt informasjon fra NFF. Personopplysninger som er nødvendige for at Norsk Byggkeramikkforening skal kunne oppfylle en avtaleforpliktelse med medlemmet kan ikke kunne kreves slettet før alle slike forpliktelser er oppfylt eller bortfalt.

4. Tilbud og informasjon
4.1 Medlemsbedriften og ansatte som benytter seg av NFF nettsider, samtykker til at Norsk Byggkeramikkforening, samt Partnere kan benytte opplysningene som Medlemsbedriften oppgir i innmeldingsskjemaet samt kursinformasjon knyttet til NFF for identifisering av relevante tilbud og informasjon.

4.2 Medlemsbedriften samtykker til å motta informasjon og tilbud ved adressert post, e-post, SMS eller på annen tilsvarende måte om muligheter og produkter/tjenester fra Norsk Byggkeramikkforening, eller fra Partnere.

4.3 Medlemsbedriften kan reservere seg mot markedsføring ved å administrere samtykke under «min konto» på NFF.

5. Terminering av medlemskap og oppsigelse
5.1 Brytes vilkårene i denne avtalen, eller den med overlegg forsøkes misbrukt, kan NFF avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning. NFF forbeholder seg retten til å avslutte medlemskap med 30 dagers varsel, til enhver kunde som opptrer truende eller utviser annen straffbar adferd mot Norsk Byggkeramikkforening eller NFF.

5.2 Medlemskapet kan når som helst sies opp, og dermed samtidig tilbakekalle samtykke til behandling av personopplysninger. Oppsigelse skal sendes til Administrasjonen på medlem@norskflisleggerforum.no. Dersom medlemskap sies opp, vil opptjent rettighet umiddelbart opphøre. Det vil da ikke lenger være mulig å logge på tidligere NFF konto.

6. Generelle bestemmelser
6.1 Norsk Byggkeramikkforening har når som helst, og senest med én måneds varsel, rett til å endre gjeldende medlemsvilkår, inklusive regler om kurstilbud og tilgang på teknisk informasjon, samt å kansellere forumet. Medlemsbedriften informeres om dette via e-post. Opplysninger om endringer kan også fås ved henvendelse til Norsk Byggkeramikkforening.

6.2 Norsk Byggkeramikkforening har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor medlemsbedriftene til et annet rettssubjekt (selskap), f.eks. i forbindelse med en omlegging av forumet eller en selskapsmessig reorganisering.

6.3 Medlemsbedriftene samtykker i at all kommunikasjon som vedrører NFF, herunder endring av vilkår, kan skje elektronisk.

6.4 Norsk Byggkeramikkforening fraskriver seg ethvert ansvar som følge av feil ved datasystemer eller annet hos Partnere eller underleverandører, som hindrer eller vanskeliggjør tilgang til kursportalen, eller annen nødvendig teknisk informasjon. Dette gjelder uavhengig av om feilen ligger hos Norsk Byggkeramikkforening, Partnere eller hos noen av deres underleverandører.

6.5 Medlemsbedriftene skal behandle innloggingsdata (passord og brukernavn) konfidensielt og står ansvarlig for at ikke tredjepart får tilgang til medlemsbedriftens innloggingsdata. Norsk Byggkeramikkforening påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med stjålet, misbrukt eller uberettiget tilegnede innloggingsdetaljer.

6.6 Skulle det oppstå en situasjon som skulle gjøre det umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle forpliktelsene overfor medlemsbedriftene, og dette skyldes forhold utenfor Norsk Byggkeramikkforenings kontroll opphører NFF forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer.

7. Tvister
7.1 Ved eventuelle tvister om regler for NFF gjelder norsk rett. Tvister avgjøres ved Norsk domstol og Oslo som verneting.